среда, 14 февраля 2018 г.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                         Наказ Міністерства фінансів України
                                                                                                                         26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ  Відділу культури і туризму Добропільської РДА
від  26  січня   2018  року №  14                                           _
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
/ розпорядчий документ
Наказ Фінансового управління Добропільської РДА
від   26   січня   2018 року     11                                        _
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на
 2018  рік
1.     _1000000____                   Відділ культури і туризму Добропільської РДА                                                                                           __
          (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)
2.     _1010000____                   Відділ культури і туризму Добропільської РДА                                                                                              .                                                                                                  
          (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)
3.     _1014030      _  0824       _Забезпечення діяльності  бібліотек                                                                                                           ___
          (КПКВК МБ)    (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _2519,549_ тис. гривень, у тому числі загального фонду - _2464,352_ тис. гривень та спеціального фонду – 55,197 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України ( Закон України від 28.06.1996 р № № 254/96)
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р № 2456- VI)
- Закон України « Про бібліотеки і бібліотечну справу»  від 27.01.1995 р № 33/95-ВР
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 р» від 21.12.2016 р № 1801 - VIІІ
- Закон України «Про культуру»  від 14.12.2010 р № 2778- VI
- Закон України «Про управління об’єктами державної власності»  від 21.09.2006 р №185-V
- Закон України «Про інформацію» )Закон України від 02.10.1992 р  від 02.10.1992 р № 2657- XII
- Постанова КМУ  «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ , закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»  від  30.08.2002 р № 1298                                  
- Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення » від 17.07.2003 р № 1078
- Постанова КМУ «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» від 22.01.2005 р № 84
- Постанова КМУ «Про суми та склад видатків нва відрядження держслужбовців, а також інших осіб, направлених у відрядження підприємствами, установами і організаціями, які повністю або частково утримуються за рахунок бюджетних коштів»  від   02.02.1998 року  №98
- Постанова КМУ « Мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» 30.05.1997 р № 510
- Постанова КМУ «Про затвердження переліку платних послуг, які  можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності»  від 12.12.2011 р № 1271)
- Наказ МКіМ України «Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ та організацій галузі культури» від 13.09.2010 р № 38
- Наказ МФУ «Про затвердження Методичних рекомендацій по бухгалтерському обліку для суб’єктів державної власності » від 23.01.2015 р № 11
- Наказ МФУ «Про затвердження Положення з інвентаризації активів та зобов’язань»  від 02.09.2014 р № 879
- Наказ МКіМ України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»  від 18.10.2005 р № 745
-  Наказ МКіМ України «Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні»  від 05.05.1999 р № 275
-  Наказ МКіТ України «Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи»  від 29.12.2008 р № 1631/0/16-08
- Наказ МФУ «Про затвердження документів що застосовуються в процесі виконання бюджету»  від 28.01.2002 р №57
- рішення сесії Добропільської районної ради від  23 грудня  2016 р № VIІ – 12/6
6. Мета бюджетної програми
                              Забезпечення громадян на вільний і рівноправний доступ до інформації незалежно від їх соціального положення, віку,фізичного стану та покращення умов обслуговування користувачів, задоволення потреб населення в інформації, бібліотечному обслуговуванні, дозвіллі, освіті, популяризація літературних надбань, культурних та духовних цінностей______

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань(тис. грн)

N
з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної програми2
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
1
2
3
4
5
6
7
1. 
1014030 
0824
Забезпечити громадянам вільний і рівноправний доступ до інформації незалежно від їх соціального положення, віку, фізичного стану та покращення умов обслуговування корис-тувачів, задоволення потреб населення в інформації, бібліо-течному обслуговуванні, дозвіллі, освіті, популяризацію літературних надбань, куль-турних та духовних цінностей
2464,352
55,197
2519,549Усього
2464,352
55,197
2519,549


9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
1
2
3
4
5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
...
Усього


10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань


N
з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
1
2
3
4
5
6

1014030
 Забезпечити громадянам вільний і рівноправний доступ до інформації незалежно від їх соціального положення, віку, фізичного стану та покращення умов обслуговування користувачів, задоволення потреб населення в інформації, бібліотечному обслуговуванні, дозвіллі, освіті, популяризацію літературних надбань, культурних та духовних цінностей1

затрат

Кількість установ (бібліотек)
од.
Положення про відділ
16


Середнє число ставок (окладів)
од.
Штатний розпис
24,5


Середнє число ставок (окладів) керівних працівників
од.
Штатний розпис
1


Середнє число ставок (окладів) спеціалістів
од.
Штатний розпис
22,75


Середнє число ставок (окладів) робітників
од. 
Штатний розпис
0,75 
2

продукту

Число читачів
тис. осіб
Статистичні дані
11,7


Бібліотечний фонд
тис. прим.
Дані обліку
137,2


Бібліотечний фонд
тис. грн.
Дані обліку
936,0


Поповнення бібліотечного фонду
тис. прим.
Мережа
5,0


Поповнення бібліотечного фонду
тис. грн.
Мережа
135,0


Списання бібліотечного фонду
тис. прим.
Дані обліку
4,0


Списання бібліотечного фонду
тис. грн.
Дані обліку
12,0


Кількість книговидач
тис. екз
Дані обліку
241,0
3

ефективності

 Кількість книговидач на одного працівника
тис. екз 
Розрахунково 
10,6  
4

якості

хЧастка поповнення бібліотечного фонду від планових показників
%

100,0


Частка книговидач від запланованих показників
% 

100,0 


11.      Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)

Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3
Пояснення, що характери-
зують джерела фінансу-
вання
загальний фонд
спеціаль-
ний фонд
разом
загальний фонд
спеціаль-
ний фонд
разом
загальний фонд
спеціаль-
ний фонд
разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами)

х


х


х
Інвестиційний проект 2
Усього

Начальник відділу культури і туризму Добропільської РДА  
__________
(підпис)
_Ю.М.Літвінова  _
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:Начальник  фінансового управління Добропільської РДА
__________
(підпис)
_В.П.Тітова._
(ініціали та прізвище)