четверг, 29 ноября 2018 г.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік


ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                    Наказ Міністерства фінансів України
                                                                                                                                               26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ  Відділу культури і туризму Добропільської РДА
від  28  листопада  2018  року №  94                                           _
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
/ розпорядчий документ
Наказ   Фінансового   управління   Добропільської   РДА
від  28 листопада  2018 року № 79                                            _
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на
 2018  рік

1.     _1000000____                   Відділ культури і туризму Добропільської РДА                                                                                           __
          (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)
2.     _1010000____                   Відділ культури і туризму Добропільської РДА                                                                                              .                                                                                                  
          (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)
3.     _1014081      _    0829       Забезпечення діяльності інших  закладів в галузі культури і мистецтва                                                ___
          (КПКВК МБ)    (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _723,676_ тис. гривень, у тому числі загального фонду - _723,676__ тис. гривень та спеціального фонду - _-__ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України ( Закон України від 28.06.1996 р № № 254/96)
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р № 2456- VI)
- Закон України « Про бібліотеки і бібліотечну справу»  від 27.01.1995 р № 33/95-ВР
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 р» від 21.02.2016 р №1801 - VIІІ
- Закон України «Про культуру»  від 14.12.2010 р № 2778- VI
- Закон України «Про управління об’єктами державної власності»  від 21.09.2006 р №185-V
- Закон України «Про інформацію» )Закон України від 02.10.1992 р  від 02.10.1992 р № 2657- XII
- Закон України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1996 р № 996-ХVI
- Постанова КМУ  «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ , закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»  від 30.08.2002 р № 1298
- Постанова КМУ « Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» від 08.02.1995 р № 100                                       
- Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення » від 17.07.2003 р № 1078
- Постанова КМУ «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» від 22.01.2005 р № 84
- Постанова КМУ «Про суми та склад видатків нва відрядження держслужбовців, а також інших осіб, направлених у відрядження підприємствами, установами і організаціями, які повністю або частково утримуються за рахунок бюджетних коштів»  від   02.02.1998 року  №98
- Постанова КМУ « Мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» 30.05.1997 р № 510
- Постанова КМУ «Про затвердження переліку платних послуг, які  можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності»  від 12.12.2011 р № 1271)
- Наказ МКіМ України «Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ та організацій галузі культури» від 13.09.2010 р № 38
- Наказ МФУ «Про затвердження Методичних рекомендацій по бухгалтерському обліку для суб’єктів державної власності » від 23.01.2015 р № 11
- Наказ МФУ «Про затвердження Положенняї з інвентаризації активів та зобов’язань»  від 02.09.2014 р № 879
- Наказ МКіМ України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»  від 18.10.2005 р № 745
-  Наказ МКіМ України «Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні»  від 05.05.1999 р № 275
-  Наказ МКіТ України «Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи»  від 29.12.2008 р № 1631/0/16-08
- Наказ МФУ «Про затвердження документів що застосовуються в процесі виконання бюджету»  від 28.01.2002 р №57
- Наказ МФУ « Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» від 31.12.2013 р № 1203
- наказ МФУ « Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» від 12.03.2012 р № 333
- рішення сесії Добропільської районної ради від   23 грудня  2016 р № VІІ - 12/6
6. Мета бюджетної програми
                              _Підтримка та розвиток культурно – освітніх заходів, організація ефективної системи внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю установ відділу культури , цілеспрямованого , ефективного та економного управління  бюджетними ресурсами _____
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань(тис. грн)

N
з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної програми2
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
1
2
3
4
5
6
7
1. 
1014081 
0829 
Забезпечити підтримку та розвиток культурно-освітніх заходів, організацію ефективної системи внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю установ відділу культури, цілеспрямоване , ефективне та економне управління бюджетними ресурсами
723,676
-
723,676Усього
723,676
-
723,676
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
1
2
3
4
5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
...
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
1
2
3
4
5
6

 1014081
 Забезпечити  підтримку і розвиток культурно-освітніх заходів, організації ефективної системи внутрішнього контролю за фінансовою та господар-ською діяльністю установ відділу культури, ціле-спрямованого , ефективного , економного управ-ління бюджетними ресурсами1

затрат

Кількість установ
од.
Положення про відділ культури і туризму
2


 в тому числі

 централізованих бухгалтерій

од.
Положення про відділ культури і туризму
1


культурно-методичних центрів

од.
Положення про відділ культури і туризму
1


Середнє число ставок (окладів)
од.
Штатний розпис
6


Середнє число ставок (окладів) керівних працівників

од.

Штатний розпис
1


Середнє число ставок (окладів) спеціалістів
од.

Штатний розпис
4


Середнє число ставок (окладів) робітників
од. 

Штатний розпис
 1
2

продукту

Кількість особових рахунків
од.

Штатний розпис
33
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)

Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3
Пояснення, що характери-
зують джерела фінансу-
вання
загальний фонд
спеціаль-
ний фонд
разом
загальний фонд
спеціаль-
ний фонд
разом
загальний фонд
спеціаль-
ний фонд
разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами)

х


х


х
...
Інвестиційний проект 2
...
Усього

Начальник відділу культури і туризму Добропільської РДА  
__________
(підпис)
_Ю.М.Літвінова _
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:Начальник фінансового управління Добропільської РДА
__________
(підпис)
_Тітова В.П._
(ініціали та прізвище)