четверг, 29 ноября 2018 г.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік


                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                         Наказ Міністерства фінансів України
                                                                                                                         26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ  Відділу культури і туризму Добропільської РДА
від    28   листопада  2018 року №  94                                   _
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Наказ Фінансового управління Добропільської РДА
від  28   листопада  2018  року №  79   _________________                                                                                                                                                            
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на
 2018  рік
1.     _1000000____                   Відділ культури і туризму Добропільської РДА                                                                                         __
          (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)
2.     _1010000____                   Відділ культури і туризму Добропільської РДА                                                                                             .                                                                                                  
          (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)
3.     _1014082      _    0829        Інші заходи в галузі культури і мистецтва__________________________________________________                   
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _216,669_ тис. гривень, у тому числі загального фонду - _121,251__ тис. гривень та спеціального фонду - _95,418__ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України ( Закон України від 28.06.1996 р № № 254/96)
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р № 2456- VI)
- Закон України « Про бібліотеки і бібліотечну справу»  від 27.01.1995 р № 33/95-ВР
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 р» від 21.12.2016 р № 1801 - VIІІ
- Закон України «Про культуру»  від 14.12.2010 р № 2778- VI
- Закон України «Про управління об’єктами державної власності»  від 21.09.2006 р №185-V
- Закон України «Про інформацію» )Закон України від 02.10.1992 р  від 02.10.1992 р № 2657- XII
- Постанова КМУ  «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ , закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Постанова КМУ від   30.08.2002 р № 1298                                  
- Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення » від 17.07.2003 р № 1078
- Постанова КМУ «Про суми та склад видатків на відрядження держслужбовців, а також інших осіб, направлених у відрядження підприємствами, установами і організаціями, які повністю або частково утримуються за рахунок бюджетних коштів»  від   02.02.1998 року  №98 
- Постанова КМУ «Про затвердження переліку платних послуг, які  можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності»  від 12.12.2011 р № 1271)
- Наказ МКіМ України «Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ та організацій галузі культури» від 13.09.2010 р № 38
- Наказ МФУ «Про затвердження Методичних рекомендацій по бухгалтерському обліку для суб’єктів державної власності » від 23.01.2015 р № 11
- Наказ МФУ «Про затвердження Положенняї з інвентаризації активів та зобов’язань»  від 02.09.2014 р № 879
- Наказ МКіМ України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»  від 18.10.2005 р № 745
- Наказ МФУ «Про затвердження документів що застосовуються в процесі виконання бюджету»  від 28.01.2002 р №57
- рішення сесії Добропільсько районної ради від  23  грудня   2016 р № VIІ – 12/6


6. Мета бюджетної програми
                              _Інформування і задоволення потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та забезпечення духовного потенціалу____


7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)

N
з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної програми2
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
1
2
3
4
5
6
7
1. 
1014082 
0829
 Забезпечення інформування і задоволення потреб та інтересів громадян, їх естетичного виховання , розвитку та забезпечення духовного потенціалу

121,251
95,418
216,669Усього
121,251
98,418
216,669

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
1
2
3
4
5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
...
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
1
2
3
4
5
6

 1014082
 Забезпечення інформування і задоволення потреб та інтересів громадян, їх естетичного виховання , розвитку та забезпечення духовного потенціалу1

затрат

Витрати на проведення культурно-мистецьких заходів
тис. грн
кошторис
164,771


Витрати на проведення інвентаризації та паспортизації об’єктів культурної спадщини
тис.грн
кошторис

51,898
2

продукту

Кількість заходів
од.
програма 
27


Кількість об’єктів культурної спадщини, що підлягають інвентаризації та паспортизації
од.
програма
68
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)

Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3
Пояснення, що характери-
зують джерела фінансу-
вання
загальний фонд
спеціаль-
ний фонд
разом
загальний фонд
спеціаль-
ний фонд
разом
загальний фонд
спеціаль-
ний фонд
разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами)

х


х


х
...
Інвестиційний проект 2
...
Усього____________
1 Код 
функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


Начальник відділу культури і туризму Добропільської РДА  
__________
(підпис)
_Ю.М.Літвінова_
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:Начальник  фінансового управління Добропільської РДА
__________
(підпис)
   _В.П.Тітова        _
(ініціали та прізвище)