Положення про відділ

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ культури і туризму 
Добропільської районної  державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Відділ культури і туризму районної адміністрації (далі відділ) є структурним підрозділом Добропілської  райдержадміністрації, що утворюється розпорядженням голови райдержадміністрації відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», входить до її складу та забезпечує виконання покладених на нього завдань. 
Відділ у своїй діяльності підпорядковується безпосередньо голові райдержадміністрації. Підзвітний та підконтрольний управлінню культури і туризму облдержадміністрації.
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника управління культури і туризму обласної державної адміністрації, рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування, а також положенням про відділ.
1.3. Положення про відділ затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.
1.4. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання визначає голова  райдержадміністрації. Кошторис, штатний розпис відділу затверджує голова райдержадміністрації після проведення їх експертизи фінансовим управлінням.
1.5. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі розпорядження голови райдержадміністрації.
1.6. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
1.7. Відділу, як вищестоящій установі, підзвітні і підконтрольні: централізована бібліотечна система (центральна районна бібліотека та її 19 філій), клубні заклади району, централізована бухгалтерія.
1.8.  Відділ, в особі його керівника, являється головним розпорядником коштів за бюджетними призначеннями, передбаченими місцевим бюджетом.
1.9. Відділ культури і туризму Добропільської райдержадміністрації являється правонаступником відділу культури Добропільської райдержадміністрації.

2. Основні завдання відділу

Основним  завданням відділу є реалізація державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації,  забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, сприяння загальнонаціональній культурній консолідації, сприяння збереженню  культурної спадщини, забезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя, сприяння соціальному захисту працівників установ сфери культури і туризму.
Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:
1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
3) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі  на території району та вживає заходів до усунення недоліків;
4) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень; 
5) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади;
6) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
7) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові місцевої держадміністрації;
8) здійснює координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері управління райдержадміністрації;
9) подає пропозиції до проекту Програми соціально-економічного  розвитку Добропільського району;
10) вносить пропозиції до  проекту  місцевого бюджету та забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
11) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-культурного розвитку території району;
12) готує пропозиції щодо створення в районі сприятливих умов для розвитку інфраструктури кіно, відео мережі і відео прокату, заохочення благодійництва в культурно-мистецькій сфері і подає їх на розгляд райдержадміністрації;
13)  розробляє проекти цільових і комплексних програм розвитку культури і туризму у районі і подає їх на розгляд голови райдержадміністрації.
14)  забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
15) готує (бере участь у підготовці) проекту угод, договорів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
18)  забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
19) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
20) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
21) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
22) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
23) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
24) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
25) забезпечує захист персональних даних;
26) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;
27) здійснює інші передбачені законом повноваження. 

3. Функції відділу
               
3.1.  Створює умови для розвитку професійного музичного, театрального, хореографічного, циркового, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва і самодіяльної творчості, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів, організацій виставок.
3.2.   Надає організаційно-методичну допомогу закладам, підприємствам і організаціям у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики.
3.3. Проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди професійного мистецтва і самодіяльної народної творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.
3.4. Сприяє збереженню та відтворенню історичного середовища території району, відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел.
 3.5. Створює сприятливі умови для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження і розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншинств, які проживають на території району.      
3.6. Веде облік, здійснює заходи щодо організації охорони, реставрації пам’яток історії та культури, що знаходяться на території району.
 3.7.  Здійснює контроль за збереженням пам’яток історії та культури , що знаходяться на території району і включені до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду і Національного архівного фонду. 
3.8. Забезпечує захист об'єктів культурної спадщини від загрози, знищення,  руйнування або пошкодження, дотримання режиму використання пам'яток культурної спадщини місцевого значення їх територій, зон охорон.
3.9. Надає висновки, щодо:
   - відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм та проектів, виконання яких може позначитися на стані об'єктів культурної спадщини;
  - відчуження або передачі пам'яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;
3.10. Погоджує проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимого Земельного кодексу України;
3.11. Укладає охоронні договори на пам'ятки культурної спадщини.
3.12. Веде контроль за виконанням  Закону України «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини.           
3.13.  Організовує:
  - розроблення відповідних програм охорони культурної спадщини, книго-розповсюдження і книговидання, розвитку культури і туризму, краєзнавства;
    - надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури, туризму  та охорони культурної спадщини.  
 3.14.  Сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, а також формуванню естетичних смаків населення.
 3.15. Здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни в державних закладах, підприємствах і організаціях культурно – мистецької сфери.
 3.16.  Організовує проведення мистецьких аукціонів, лотерей, виставок – продаж.
 3.17. Подає управлінню культури і туризму облдержадміністрації пропозиції щодо відзначення працівників відділу державними нагородами, застосовує в межах своєї компетенції інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у творчій, культурно – освітній та виробничій діяльності. 
3.18. Сприяє забезпеченню соціального захисту працівників закладів, підприємств і організацій культурно – мистецькій сфері.
          
4. Права відділу

          Відділ  для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право: 
4.1. Готувати проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з  питань, що належать до його повноважень.
4.2. Розглядати звернення, надсилати інструктивно-методичні матеріали з питань, що належать до його повноважень підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування.
4.3. Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб місцевого самоврядування, структурних підрозділів райдержадміністрації, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, інших органів, що належать до сфери управління райдержадміністрації.
З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов’язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу відділу.
4.4. Залучати, при необхідності, за згодою голови райдержадміністрації, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації спеціалістів з метою підготовки проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.
4.5. Брати участь у роботі засідань органів місцевого самоврядування та їх виконавчих комітетів, а також у нарадах та семінарах, що проводяться цими органами.
4.6. Брати участь у засіданнях дорадчих та колегіальних органів, засіданнях, семінарах, що проводяться в райдержадміністрації.
4.7. Інформувати голову райдержадміністрації про покладення на відділ завдань, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів посадовими особами територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації. 
4.8. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
               
5. Організація роботи відділу

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з облдержадміністрацією у встановленому законодавством порядку.
 5.2. На посаду начальника відділу культури і туризму призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших  сферах економіки не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання  структурним підрозділом основних завдань та функцій.
5.3. Начальник відділу:
5.3.1. здійснює керівництво відділу, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі; 
5.3.2. забезпечує виконання завдань, покладених на відділ щодо реалізації державної політики в діяльності райдержадміністрації; несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
5.3.3. організовує та контролює роботу працівників відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань.
5.3.4. планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації; 
5.3.5. розробляє та подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ;
5.3.6. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
5.3.7. звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;  
5.3.8.  вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень; 
5.3.9. представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації; 
5.3.10. організовує роботу:
- з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;
- з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери
5.3.11. видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;
   Видає накази щодо охорони пам'яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам'ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України "Про охорону культурної спадщини" дозволів або з відхиленням від них.
5.3.12. забезпечує дотримання працівниками відділу  правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
5.3.13.  бере участь у нарадах та засіданнях дорадчих та колегіальних органів, що проводяться в райдержадміністрації;
5.3.14. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
5.3.15. розробляє методичні матеріали з питань, що відносяться до компетенції відділу;
5.3.16. здійснює інші повноваження, визначені законом.
5.3. Начальник відділу повинен знати: Конституцію України, акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток сфери культури, практику застосування чинного законодавства,  форми та методи роботи із засобами масової інформації, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, ділову мову ДСТУ ISO «Система управління якістю. Вимоги».
5.4. Робота відділу ведеться згідно місячних, квартальних планів роботи, доручень керівництва, функцій відділу.
5.5.Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
5.6. Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою справ відділу. 
5.7. Покладення на відділ обов’язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається. 


6. Відповідальність відділу

6.1. Відділ в особі його працівників несе відповідальність за виконання покладених на нього повноважень.
6.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно із законодавством.