Паспорти бюджетних програм                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                         Наказ Міністерства фінансів України
                                                                                                                         26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ  Відділу культури і туризму Добропільської РДА
від  25  вересня 2017 року № 50                                         _
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Наказ Фінансового управління Добропільської РДА
від  25  вересня 2017 року № 59____________________                                                                                                                                                            
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на
 2017  рік
1.     _2400000____                   Відділ культури і туризму Добропільської РДА                                                                                         __
          (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)
2.     _2410000____                   Відділ культури і туризму Добропільської РДА                                                                                             .                                                                                                  
          (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)
3.     _2414030      _    0822       Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи                                  ___
          (КПКВК МБ)    (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _38,000_ тис. гривень, у тому числі загального фонду - _10,000__ тис. гривень та спеціального фонду - _28,000__ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України ( Закон України від 28.06.1996 р № № 254/96)
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р № 2456- VI)
- Закон України « Про бібліотеки і бібліотечну справу»  від 27.01.1995 р № 33/95-ВР
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 р» від 21.12.2016 р № 1801 - VIІІ
- Закон України «Про культуру»  від 14.12.2010 р № 2778- VI
- Закон України «Про управління об’єктами державної власності»  від 21.09.2006 р №185-V
- Закон України «Про інформацію» )Закон України від 02.10.1992 р  від 02.10.1992 р № 2657- XII
- Постанова КМУ  «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ , закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Постанова КМУ від   30.08.2002 р № 1298                                  
- Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення » від 17.07.2003 р № 1078
- Постанова КМУ «Про суми та склад видатків на відрядження держслужбовців, а також інших осіб, направлених у відрядження підприємствами, установами і організаціями, які повністю або частково утримуються за рахунок бюджетних коштів»  від   02.02.1998 року  №98 
- Постанова КМУ «Про затвердження переліку платних послуг, які  можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності»  від 12.12.2011 р № 1271)
- Наказ МКіМ України «Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ та організацій галузі культури» від 13.09.2010 р № 38
- Наказ МФУ «Про затвердження Методичних рекомендацій по бухгалтерському обліку для суб’єктів державної власності » від 23.01.2015 р № 11
- Наказ МФУ «Про затвердження Положенняї з інвентаризації активів та зобов’язань»  від 02.09.2014 р № 879
- Наказ МКіМ України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»  від 18.10.2005 р № 745
- Наказ МФУ «Про затвердження документів що застосовуються в процесі виконання бюджету»  від 28.01.2002 р №57
- рішення сесії Добропільсько районної ради від  23  грудня   2016 р № VIІ – 12/6


6. Мета бюджетної програми
                              _Інформування і задоволення потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та забезпечення духовного потенціалу____


7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)

N
з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної програми2
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
1
2
3
4
5
6
7
1. 
2414060 
0822 
 Забезпечення інформування і задоволення потреб та інтересів громадян, їх естетичного виховання , розвитку та забезпечення духовного потенціалу

10,000
28,000
38,000Усього
10,000
28,000
38,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
1
2
3
4
5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
...
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
1
2
3
4
5
6

 2414030
 Забезпечення інформування і задоволення потреб та інтересів громадян, їх естетичного виховання , розвитку та забезпечення духовного потенціалу1

затрат

Витрати на проведення культурно-мистецьких заходва
Тис. грн
Кошторис
10,000
2

продукту

Кількість заходів
Од.
Програма 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)

Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3
Пояснення, що характери-
зують джерела фінансу-
вання
загальний фонд
спеціаль-
ний фонд
разом
загальний фонд
спеціаль-
ний фонд
разом
загальний фонд
спеціаль-
ний фонд
разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами)

х


х


х
...
Інвестиційний проект 2
...
Усього____________
1 Код 
функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


Начальник відділу культури і туризму Добропільської РДА  
__________
(підпис)
_Ю.М.Літвінова_
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:Начальник  фінансового управління Добропільської РДА
__________
(підпис)
   _В.П.Тітова        _
(ініціали та прізвище)
ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                         Наказ Міністерства фінансів України
                                                                                                                         26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ  Відділу культури і туризму Добропільської РДА
від  24  жовтня  2017 року № 54                                         _
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Наказ Фінансового управління Добропільської РДА
від   24  жовтня 2017 року №  67                                       _
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на
 2017  рік
1.     _2400000____                   Відділ культури і туризму Добропільської РДА                                                                                           __
          (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)
2.     _2410000____                   Відділ культури і туризму Добропільської РДА                                                                                              .                                                                                                  
          (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)
3.     _2414060      _  0824       _Бібіліотеки                                                                                                                                                  ___
          (КПКВК МБ)    (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _2554,098_ тис. гривень, у тому числі загального фонду - _2307,156__ тис. гривень та спеціального фонду - _246,942__ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України ( Закон України від 28.06.1996 р № № 254/96)
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р № 2456- VI)
- Закон України « Про бібліотеки і бібліотечну справу»  від 27.01.1995 р № 33/95-ВР
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 р» від 21.12.2016 р № 1801 - VIІІ
- Закон України «Про культуру»  від 14.12.2010 р № 2778- VI
- Закон України «Про управління об’єктами державної власності»  від 21.09.2006 р №185-V
- Закон України «Про інформацію» )Закон України від 02.10.1992 р  від 02.10.1992 р № 2657- XII
- Постанова КМУ  «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ , закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»  від  30.08.2002 р № 1298                                  
- Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення » від 17.07.2003 р № 1078
- Постанова КМУ «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» від 22.01.2005 р № 84
- Постанова КМУ «Про суми та склад видатків нва відрядження держслужбовців, а також інших осіб, направлених у відрядження підприємствами, установами і організаціями, які повністю або частково утримуються за рахунок бюджетних коштів»  від   02.02.1998 року  №98
- Постанова КМУ « Мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» 30.05.1997 р № 510
- Постанова КМУ «Про затвердження переліку платних послуг, які  можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності»  від 12.12.2011 р № 1271)
- Наказ МКіМ України «Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ та організацій галузі культури» від 13.09.2010 р № 38
- Наказ МФУ «Про затвердження Методичних рекомендацій по бухгалтерському обліку для суб’єктів державної власності » від 23.01.2015 р № 11
- Наказ МФУ «Про затвердження Положення з інвентаризації активів та зобов’язань»  від 02.09.2014 р № 879
- Наказ МКіМ України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»  від 18.10.2005 р № 745
-  Наказ МКіМ України «Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні»  від 05.05.1999 р № 275
-  Наказ МКіТ України «Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи»  від 29.12.2008 р № 1631/0/16-08
- Наказ МФУ «Про затвердження документів що застосовуються в процесі виконання бюджету»  від 28.01.2002 р №57
- рішення сесії Добропільської районної ради від  23 грудня  2016 р № VIІ – 12/6
6. Мета бюджетної програми
                              Забезпечення громадян на вільний і рівноправний доступ до інформації незалежно від їх соціального положення, віку,фізичного стану та покращення умов обслуговування користувачів, задоволення потреб населення в інформації, бібліотечному обслуговуванні, дозвіллі, освіті, популяризація літературних надбань, культурних та духовних цінностей______

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань(тис. грн)

N
з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної програми2
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
1
2
3
4
5
6
7
1. 
2414060 
0825 
Забезпечити громадянам вільний і рівноправний доступ до інформації незалежно від їх соціального положення, віку, фізичного стану та покращення умов обслуговування корис-тувачів, задоволення потреб населення в інформації, бібліо-течному обслуговуванні, дозвіллі, освіті, популяризацію літературних надбань, куль-турних та духовних цінностей
2307,156
246,942
2554,098Усього
2307,156
246,942
2554,098


9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
1
2
3
4
5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
...
Усього


10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань


N
з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
1
2
3
4
5
6

 2414060
 Забезпечити громадянам вільний і рівноправний доступ до інформації незалежно від їх соціального положення, віку, фізичного стану та покращення умов обслуговування користувачів, задоволення потреб населення в інформації, бібліотечному обслуговуванні, дозвіллі, освіті, популяризацію літературних надбань, культурних та духовних цінностей1

затрат

Кількість установ (бібліотек)
Од.
Положення про відділ
16


Середнє число ставок (окладів)
Од.
Штатний розпис
22,5


Середнє число ставок (окладів) керівних працівників
Од.
Штатний розпис
1


Середнє число ставок (окладів) спеціалістів
Од.
Штатний розпис
20,75


Середнє число ставок (окладів) робітників
Од. 
Штатний розпис
0,75 
2

продукту

Число читачів
Тис. осіб
Статистичні дані
10,130


Бібліотечний фонд
Тис. прим.
Дані обліку
148,968


Бібліотечний фонд
Тис. грн.
Дані облікуПоповнення бібліотечного фонду
Тис. прим.
Мережа
4,500


Поповнення бібліотечного фонду
Тис. грн.
Мережа
160,000


Списання бібліотечного фонду
Тис. прим.
Дані обліку
3,500


Списання бібліотечного фонду
Тис. грн.
Дані обліку
4,500


Кількість книговидач
Тис. екз
Дані обліку
210,300
3

ефективності

 Кількість книговидач на одного працівника
Тис. екз 
Розрахунково 
11,068 
4

якості

хЧастка поповнення бібліотечного фонду від планових показників
%

100,0


Частка книговидач від запланованих показників
% 

100,0 


11.      Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)

Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3
Пояснення, що характери-
зують джерела фінансу-
вання
загальний фонд
спеціаль-
ний фонд
разом
загальний фонд
спеціаль-
ний фонд
разом
загальний фонд
спеціаль-
ний фонд
разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами)

х


х


х
Інвестиційний проект 2
Усього

Начальник відділу культури і туризму Добропільської РДА  
__________
(підпис)
_Ю.М.Літвінова  _
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:Начальник  фінансового управління Добропільської РДА
__________
(підпис)
_В.П.Тітова._
(ініціали та прізвище)
  
                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                         Наказ Міністерства фінансів України
                                                                                                                         26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ  Відділу культури і туризму Добропільської РДА
від  25  вересня 2017 року № 50                                          _
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Наказ   Фінансового   управління   Добропільської   РДА
від  25  вересня 2017 року № 59                                            _
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на
 2017  рік

1.     _2400000____                   Відділ культури і туризму Добропільської РДА                                                                                           __
          (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)
2.     _2410000____                   Відділ культури і туризму Добропільської РДА                                                                                              .                                                                                                  
          (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)
3.     _2414200      _    0829       Інші культурно – освітні заклади та заходи                                                                                             ___
          (КПКВК МБ)    (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _665,399_ тис. гривень, у тому числі загального фонду - _665,399__ тис. гривень та спеціального фонду - _-__ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України ( Закон України від 28.06.1996 р № № 254/96)
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р № 2456- VI)
- Закон України « Про бібліотеки і бібліотечну справу»  від 27.01.1995 р № 33/95-ВР
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 р» від 21.02.2016 р №1801 - VIІІ
- Закон України «Про культуру»  від 14.12.2010 р № 2778- VI
- Закон України «Про управління об’єктами державної власності»  від 21.09.2006 р №185-V
- Закон України «Про інформацію» )Закон України від 02.10.1992 р  від 02.10.1992 р № 2657- XII
- Закон України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1996 р № 996-ХVI
- Постанова КМУ  «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ , закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»  від 30.08.2002 р № 1298
- Постанова КМУ « Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» від 08.02.1995 р № 100                                       
- Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення » від 17.07.2003 р № 1078
- Постанова КМУ «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» від 22.01.2005 р № 84
- Постанова КМУ «Про суми та склад видатків нва відрядження держслужбовців, а також інших осіб, направлених у відрядження підприємствами, установами і організаціями, які повністю або частково утримуються за рахунок бюджетних коштів»  від   02.02.1998 року  №98
- Постанова КМУ « Мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» 30.05.1997 р № 510
- Постанова КМУ «Про затвердження переліку платних послуг, які  можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності»  від 12.12.2011 р № 1271)
- Наказ МКіМ України «Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ та організацій галузі культури» від 13.09.2010 р № 38
- Наказ МФУ «Про затвердження Методичних рекомендацій по бухгалтерському обліку для суб’єктів державної власності » від 23.01.2015 р № 11
- Наказ МФУ «Про затвердження Положенняї з інвентаризації активів та зобов’язань»  від 02.09.2014 р № 879
- Наказ МКіМ України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»  від 18.10.2005 р № 745
-  Наказ МКіМ України «Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні»  від 05.05.1999 р № 275
-  Наказ МКіТ України «Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи»  від 29.12.2008 р № 1631/0/16-08
- Наказ МФУ «Про затвердження документів що застосовуються в процесі виконання бюджету»  від 28.01.2002 р №57
- Наказ МФУ « Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» від 31.12.2013 р № 1203
- наказ МФУ « Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» від 12.03.2012 р № 333
- рішення сесії Добропільської районної ради від   23 грудня  2016 р № VІІ - 12/6
6. Мета бюджетної програми
                              _Підтримка та розвиток культурно – освітніх заходів, організація ефективної системи внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю установ відділу культури , цілеспрямованого , ефективного та економного управління  бюджетними ресурсами _____
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань(тис. грн)

N
з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма / завдання бюджетної програми2
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
1
2
3
4
5
6
7
1. 
241420
0829 
Забезпечити підтримку та розвиток культурно-освітніх заходів, організацію ефективної системи внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю установ відділу культури, цілеспрямоване , ефективне та економне управління бюджетними ресурсами
665,399
-
665,399Усього
665,399
-
665,399
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
1
2
3
4
5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
...
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
1
2
3
4
5
6

 2414200
 Забезпечити  підтримку і розвиток культурно-освітніх заходів, організації ефективної системи внутрішнього контролю за фінансовою та господар-ською діяльністю установ відділу культури, ціле-спрямованого , ефективного , економного управ-ління бюджетними ресурсами1

затрат

Кількість установ
Од.
Положення про відділ культури і туризму
2


 в тому числі

 централізованих бухгалтерій

Од.
Положення про відділ культури і туризму
1


науково-методичних центрів

Од.
Положення про відділ культури і туризму
1


Середнє число ставок (окладів)
Од.
Штатний розпис
6


Середнє число ставок (окладів) керівних працівників

Од.

Штатний розпис
1


Середнє число ставок (окладів) спеціалістів
Од.

Штатний розпис
4


Середнє число ставок (окладів) робітників
Од. 

Штатний розпис
 1
2

продукту

Кількість особових рахунків
Од.

Штатний розпис
31
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)

Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3
Пояснення, що характери-
зують джерела фінансу-
вання
загальний фонд
спеціаль-
ний фонд
разом
загальний фонд
спеціаль-
ний фонд
разом
загальний фонд
спеціаль-
ний фонд
разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами)

х


х


х
...
Інвестиційний проект 2
...
Усього

Начальник відділу культури і туризму Добропільської РДА  
__________
(підпис)
_Ю.М.Літвінова _
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:Начальник фінансового управління Добропільської РДА
__________
(підпис)
_Тітова В.П._
(ініціали та прізвище)